Služby

Mzdy a personalistika
Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ľubovoľný počet zamestnancov, výkazníctvo či komunikácia s príslušnými úradmi.

Zahrňuje spracovanie personálnej a mzdovej agendy

• shwPríprava pracovných zmlúv.
• Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa.
• Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do poisťovní.
• Výpočet miezd, odoslanie mesačných výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a tiež odoslanie mesačného prehľadu na daňový úrad.
• Poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky.
• Mzdové listy.
• Vypracovanie vyhlásení k uplatneniu nezdaniteľnej časti základ dane na daňovníka a daňového bonusu
• Vypracovanie potvrdenia o zamestnaní (zápočtový list).
• Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
• Vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.
• Príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy.
• Príprava podkladov k tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu.
• Nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad.
• Vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia.
• Vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia.
• Vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane.
• Vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.

Účtovné poradenstvo
Predovšetkým pre podniky, ktoré si vedú účtovníctvo interne, vyžadujú však odborný dozor nad vedením účtovníctva, prípadne konzultácie pri riešení niektorých situácií.

Podvojné účtovníctvo

• Vedenie hlavnej účtovnej knihy za celé účtovné obdobie, ktorá obsahuje všetky účtovné zápisy podľa vecného systematického hľadiska.
• Účtovnej analytickej evidencie, ktorá sa v účtovníctve vytvára podľa povahy majetku a záväzkov a obsahuje potrebné informácie pre účtovnú jednotku.
• Účtovného denníka.
• Účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov, ktoré si vyžaduje správnu klasifikáciu pohľadávok a záväzkov z dôvodu ich zostatkovej doby splatnosti pre správne vykázanie v súvahe.
• Účtovnej evidencie o majetku je dôležité najmä z dôvodu overenia dodržiavania hodnotovej hranice ocenenia dlhodobého hmotného majetku.
• Pokladničnej knihy.
• Účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania pričom je potrebné účtovanie zabezpečiť a preveriť vo väzbe na zákon o DPH.
• Mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta.
• Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Jednoduché účtovníctvo

• Vedenie peňažného denníka.
• Vedenie pokladničnej knihy.
• Vedenie knihy pohľadávok.
• Vedenie knihy záväzkov.
• Vedenie účtovnej evidencie o DPH a s tým súvisiace daňové priznanie
• Vedenie účtovnej evidencie v pomocných knihách
• Spracovanie účtovných výkazov a s tým súvisiace vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov.